//
home

Latest Post

Bùi Hữu Nghĩa và Kim Thạch Kỳ Duyên

  1.- Giới thiệu Hát bội thường trình diễn các tuồng tích người Tàu như Phụng Nghi Đình, Tiết Đinh San chinh Tây, Tiết Nhơn Quí chinh đông, Ngũ Hổ Bình Tây, Xử án Bàng Quí Phi,.. nhưng có vài tuồng do người Việt sáng tác đã trở thành kinh điển như tuồng San Hậu, … Tiếp tục đọc