//
archives

Archive for

Dự án xây đập thủy điện Don Sahong (Nam Lào) và ảnh hưởng môi trường

Dự án xây đập Sayaburi trên dòng chính của sông MeKong (Cửu Long) ở bắc Lào đã được chính phủ Lào tạm ngưng vào tháng 4 năm 2011, sau khi gặp sự phản ứng không thuận lợi từ chính phủ Việt Nam, Cam Bốt và Thái Lan trong quá trình tham vấn khi xây đập … Tiếp tục đọc