//
archives

Archive for

Short history of buddhism in Vietnam from the Ly-Tran period to early 20th century

Note: This article was written in 1999 and posted in VNForum. I recently rediscovered it in my archive and was amazed that I could write such a piece 13 years ago. The material in here can be found in the following references : (1) Li.ch su+? tu+ tu+o+?ng Vie^.t nam – Nguye^~n Dda(ng Thu.c (1993) … Tiếp tục đọc

A few facts on ‘Tiếng chuông Trấn Võ, canh gà Thọ Xương”

A recent controversy on the poem by Dương Khuê that caused the resignation of a teacher due to her “wrong” interpretation of this poem. Her interpretation upsets the parents of some of her students. The episode reminds me of an exchange that I had long time ago in 1996 in VNforum (the first mailing list forum on … Tiếp tục đọc

Hút thuốc được truyền vào Việt nam khi nào ? – When was smoking introduced to Vietnam ?

Smoking was described in details by Lê Quý Ðôn in “Vân Ðài Loại Ngữ”. Lê Quý Ðôn is a brillant scholar who lived in the early part of 18th century. He is the author of may books on sciences, history, literature. He is called Vietnam earliest scientist (bác học). Like Voltaire at about the same … Tiếp tục đọc

Rừng quốc gia Cát Tiên kêu cứu

Rừng quốc gia Cát Tiên là khu bảo tồn sinh thái quan trọng nhất và rừng nguyên sinh đất thấp cuối cùng của vùng Đông Nam Bộ. Rừng quốc gia Nam Cát Tiên ở Lâm Đồng cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 160km. Đầu năm 2006, Bộ Văn hóa và thông tin chính phủ … Tiếp tục đọc