//
archives

Archive for

Một câu truyện về Cải Lương trên báo L’Ère Nouvelle (Nhựt tân báo) 1929

Trong thập niên 1920, cải lương phát triển rộng rãi và nhiều ban cải lương được thành lập ở Saigon và các tỉnh. Các gánh cải lương đi nhiều nơi trình diễn ở miền Nam. Như câu chuyên dưới đây về cô đào cải lương, gánh cô có đi xuống Cần Thơ trình diễn. Trên … Tiếp tục đọc