//
archives

Archive for

Dĩa vô tuyến điện – Pathé Orient

Trong bài viết về đường Charner ở Saigon, tác giả chưa có chú thích về vài từ trong quảng cáo của hảng Pathé Orient. Trích lại quảng cáo dĩa hát tiếng An Nam này như sau ” Vui thú trong gia đình. Cái vui thú trong-bóng nhứt, bền-bỉ nhứt, là cái vui thú trong gia-đình. … Tiếp tục đọc