//
archives

Archive for

Đạo đức trong sự vận hành của hệ thống nghiên cứu khoa học

Môi trường nghiên cứu khoa học ngày nay đã khác rất nhiều so với thời kỳ khi khoa học bắt đầu phát triển mạnh mẽ vào đầu thế kỷ 18 trong thời đại Khai sáng ở Âu châu  khi mà lãnh vực nghiên cứu còn rộng lớn và số lượng nhà khoa học nghiên cứu … Tiếp tục đọc